ราคาบัตร
จำนวนวัน
บัตร 50 บาท
15 วัน
บัตร 90 บาท
30 วัน
บัตร 150 บาท
50 วัน
บัตร 300 บาท
65 วัน
บัตร 500 บาท
100 วัน
บัตร 1000 บาท
Lifetime วัน